"SINGLE CASK SELECTION"

       
Only special barrels of rum are selected     Voor de UltimatuM single cask selection
and bottled for the UltimatuM single     worden bijzondere vaten rum geselecteerd
cask selection. This provides a unique     en per vat gebotteld. Dat levert per vat een
and limited bottling per barrel.     unieke en gelimiteerde botteling.
       
In contrast to common rums on the market,     In de UltimatuM serie wordt alleen
UltimatuM rum doesn't contain any     kwaliteitsrum gebotteld. In tegenstelling tot
added sugars and is not colored with     veel voorkomende rums in de markt wordt
caramel. You can taste the full, rich flavor     er aan UltimatuM rum dan ook nooit suiker
of the product with the influence of the     toegevoegd en wordt niet bijgekleurd met
barrel from which the bottling originates.     caramel. U proeft de volle smaak van het
      product met de invloed van het vat waaruit
Rum comes in three different styles     de botteling komt.
depending on where the rum is made.      
      Rum komt voor in drie verschillende stijlen,
      afhankelijk van waar de rum gemaakt is.
       

"HIGH QUALITY BLEND"

       
The UltimatuM blended rum     De UltimatuM blended rum
a complex mixture of different     is een complexe mix van verschillende
distilleries from Jamaica, Barbados,     distilleerderijen uit Jamaica, Barbados,
Trinidad and Guyana (Demerara).     Trinidad en Guyana (Demerara).
       
The ages of the rums chosen     De rums zijn gestookt in zowel
for this complex blend are     Pot Stills als Colom Stills,
quite divers, the oldest     uiteraard van Suikerriet.
from a Solera system, and they are     De gekozen rums die voor deze complexe
all distilled from sugarcane     blend gebruikt zijn, hebben verschillende
in both Pot Stills     leeftijden, van verse tot lang gelagerde rum.
and Colom Stills.     De leeftijden zijn divers, de oudste rums
      komen voort uit een Solera systeem.
       

STYLE / STIJLEN

French Style     Franse Stijl
       
The rums of the French overseas colonies     De rums van de Franse overzeese koloniën
and protectorates are referred to as     en protectoraten worden aangeduid met
‘Rhum Agricole’. They distinguish themselves     ‘Rhum Agricole’. Ze onderscheiden zich
in the fact that they are made from     doordat ze worden gemaakt op basis van
100% fresh sugarcane juice.     100% vers suikerrietsap.
They are usually distilled in a column still.     Ze worden meestal in een column still
A technique called Ouillage is used,     gestookt. Vaak wordt ouillage gebruikt,
in which evaporated rum, or ‘angel’s share’,     waarbij verdampte rum, of ‘angel’s share’,
is replenished in the barrel with rum     in het vat wordt aangevuld met rum van
of the same age.     dezelfde leeftijd.
French style rums are known for being elegant,     Franse stijl rums staan bekend als elegant,
fruity, complex, floral and having ‘terroir’,     meestal fruitig, complex, bloemig en hebben
which means that you can taste the influence     ‘terroir’, dat wil zeggen je proeft de invloed
of the soil.     van de bodem.
       
       
English Style     Engelse Stijl
       
English rums are made from used     Engelse rums zijn gemaakt van gebruikte
molasses, a syrupy by-product of     molasse, een stroperig bijproduct van de
cane sugar production. Until 1970, British     rietsuikerproductie. Tot 1970 kregen Britse
marines received a "ration" rum every day.     mariniers dagelijks een ‘ration’ rum.
They are often distilled in pot stills, the     Vaak worden ze in potstills gestookt, hetzelfde
ame type of stills used for most whisky's.     type ketels als voor de meeste whisky
The English style rums are usually     wordt gebruikt.
dark and stronger in taste     De Engelse stijl rums zijn doorgaans donker
with a rich aroma:     en sterker in smaak met een rijk aroma:
spicy, vivid, powerful.     kruidig, levendig, krachtig.
       
       
Spanish Style     Spaanse Stijl
       
The Spanish rums are also made from molasses.     Ook de Spaanse rums zijn van molasse
The molasse is often fermented for a     gemaakt. De molasse wordt vaak wat korter
shorter period than the English style.     vergist dan de Engelse stijl.
The Spanish word for rum is ‘ron’.     Het Spaanse woord voor rum is ‘ron’.
Column stills are usually used for the     Voor het stoken worden meestal column stills
distillation process. Evaporated rum is often added     gebruikt. Verdampte rum wordt dikwijls aangevuld
via the solera system, the oldest barrels at     volgens het solerasysteem waarbij de oudste
the bottom of the stack are replenished by     vaten onder in een stapel worden aangevuld
a less old barrel which lies on top,     vanuit een bovenliggend minder oud vat,
which on its turn is replenished by     welke zelf weer met een daarboven
the younger barrel above it.     gelegen jonger vat wordt aangevuld.
The age on the label is often     De leeftijd op het etiket is vaak
the oldest in the system.     die van de oudste in het systeem.
Spanish-style rums are generally     Rums in de Spaanse stijl zijn in de regel
lighter, rounder and softer,     wat lichter, ronder en zachter,
with a taste reminiscent of     waarbij de smaak doet denken
honey, caramel and raisins.     aan honing, caramel en rozijnen.
       


CURRENT / HUIDIG

High Quality Blend Distillery / Finish / Info Age % Style    
             
Infinitum 12 High quality Caribbean rum   40.0 English / Spanish    
Selected Rum Eight different rums 8 46.0 Spanish    
             
             
Single Cask Selection Distillery / Finish / Info Age % Style Bottle Date Bottles
             
Barbados Ladyburn Bourbon Barrel Finish 8 40.2 English 12-2020 227
Belize Glenlossie Sherry Hogshead Finish 7 43.3 English 06-2020 322
Jamaica St.Emilion Wine Hogshead Finish 6 46.5 English 06-2020 310
Trinidad Distilled at T.D.L. 25 46.0 English 28-07-2017 322
             

HISTORY / VORIGE

Single Cask Selection Distillery / Finish Age % Style Bottle Date Bottles
             
Barbados Foursquare 2002 13 46.0 English 21-09-2016 276
Barbados Foursquare 1999 18 46.0 English 28-07-2017 362
Belize Travellers 2006 11 46.0 English 28-07-2017 432
Cuba Sancti Spiritus 1999 18 46.0 Spanish 24-02-2017 326
Fiji Secret Distillery 2004 12 46.0 English 24-02-2017 304
Guatemala Darsa 2008 8 46.0 Spanish 24-02-2017 350
Guyana Diamond 2004 12 46.0 English 22-09-2016 316
Guyana Uitvlugt 1999 17 46.0 English 28-07-2017 241
Guyana Ballechin Bourbon Barrel Finish 7 43.1 English 06-2020 252
Guyana / Jamaica Bowmore Sherry Hogshead 6 46.0 English 11-2019 172
Jamaica Monymusk 2007 9 46.0 English 24-02-2017 349
Jamaica Worthy Park 2006 10 46.0 English 22-09-2016 283
Jamaica - Demerara Imperial Sherry Hogshead Finish 11 48.5 English 02-2020 385
Nicaragua Secret Distillery 1999 18 46.0 Spanish 24-02-2017 333
Panama Secret Distillery 2008 10 64.7 Spanish 09-11-2018 254
Panama Secret Distillery 2004 12 46.0 Spanish 22-09-2016 328
Trinidad Caroni 1998 20 64.1 English 23-11-2018 259
Venezuela Destilleria Centro North 11 62.5 Spanish 27-11-2018 259
             

CONTACT

The Little Distiller
P.O. box 18
3800 AA Amersfoort
The Netherlands
T: +31 33 4616426
E: info@vanweesholland.com